Regulamin

Regulamin gry „Między słowami zgrywalizujmy półki z książkami”

Organizator i czas trwania gry

 1. Gra jest organizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonnie. Gra jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Gra trwa od 15 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 

Uczestnicy i rejestracja uczestników do gry

 1. Graczem może zostać każdy mieszkaniec Gminy Jabłonna, który spełni wymagania niniejszego regulaminu.
 2. Graczem zostaje się po zalogowaniu do gry na stronie: www.gra.gbpjablonna.pl
 3. Wcześniej gracz musi się zarejestrować na stronie: www.gra.gbpjablonna.pl w zakładce „Rejestracja uczestników”. Przejście procesu rejestracji oznacza, potwierdzenie, ze gracz zna i akceptuje regulamin gry „Między słowami – zgrywalizujmy półki z książkami” i zgadza się na otrzymywanie informacji o grze drogą mailową.
 4. Gracze podzieleni są na 4 grupy:
  1. Dzieci do 12 roku życia,
  2. Młodzież w wieku 12-18 lat,
  3. Dorośli,
  4. Rodziny.
 5. Rodzina występuje w grze jako jeden gracz. Dodatkowo poszczególnie członkowie danych rodzin mogą zarejestrować się jako odrębni gracze i wówczas zostaną przyporządkowani do pozostałych grup.

Zadania i wyzwania

 1. Gra składa się z różnych zadań i wyzwań związanych z książkami i czytelnictwem, które gracz może wykonywać w celu zdobywania punktów. Są one opisane w zakładce „Zadania i wyzwania”.  Będą aktualizowane w trakcie trwania gry. W trakcie trwania gry będą systematycznie dodawane nowe zadania i wyzwania adresowane do poszczególnych grup graczy. Wszystkie opisy, zmiany i nowe zadania oraz wyzwania stają się automatycznie obowiązującymi elementami regulaminu.
 2. Wyniki wszystkich Zadań i wyzwań są dostępne w zakładkach „Wyniki zadań i wyzwań” i „Ranking graczy“.
 3. Pytania i wątpliwości związane z grą gracze mogą wyjaśniać u głównego organizatora gry, którym jest Edyta Majewska  (tel. 81 561 00 46, e-mail: gbpjablonna@poczta.onet.pl.   Pomocni mogą też być wyznaczeni pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie, są oni wymienieni w zakładce „Organizatorzy”.

Punkty i nagrody

 1. Każdy z graczy, który weźmie udział w zadaniu lub wyzwaniu otrzymuje 5 punktów.
 2. Odpowiedzi na zadania i wyzwania każdy gracz po zalogowaniu się na stronie www.gra.gbpjablonna.pl zamieszcza na portalu.
 3. Po upływie terminu realizacji zadania lub wyzwania organizator gry ocenia poszczególne odpowiedzi graczy i nagradza punktami 3 najlepsze: I miejsce – 10 punktów, II miejsce – 7 punktów, III miejsce – 5 punktów. W uzasadnionych przypadkach organizator może przyznać miejsca ex aequo.
 4. Informacje o zwycięzcach poszczególnych zadań i wyzwań zamieszczane są bezpośrednio pod danym zadaniem
 5. Wszystkie punkty zdobyte przez danego gracza w ciągu trwania całej gry sumują się.
 6. W zakładce „Ranking graczy” zamieszczony będzie ranking wszystkich graczy uporządkowany według przynależności do poszczególnych grup. Ranking aktualizowany będzie na bieżąco, natychmiast po rozstrzygnięciu poszczególnych zadań i wyzwań.
 7. Na koniec gry gracze, którzy w poszczególnych grupach otrzymają największą liczbę punktów otrzyma ją nagrody rzeczowe.
 8. Nagrody wręczone zostaną podczas „Święta Książki” w grudniu 2018 r. O dokładnym terminie „Święta Książki” wszyscy gracze poinformowani zostaną bezpośrednio przez organizator.
 9. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na odpowiednim oświadczeniu.
 10. Gracze oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do zamieszczanego w grze materiału  lub mają zgodę właściciela tychże praw na wykorzystanie zamieszczonych materiałów oraz, że wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przyjmują na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora gry. Gracze  zgadzają się na publikowanie zamieszczonych materiałów przez Organizatora gry na wszelkich polach eksploatacji, zgodnych z działalnością statutową Organizatora. Gracze oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zrealizowanych przez nich materiałów na wszelkich polach eksploatacji.
 11. Gracze, którzy biorą udział w grze we wrześniu 2018 r. zgadzają się na możliwe niedoskonałości działania wszystkich mechanizmów gry w tym miesiącu. Ma ona wtedy charakter testowy – sprawdzający nowy system. W październiku organizatorzy dołożą starań, aby poszczególne zadania i wyzwania graczy przynosiły zakładane i opisane rezultaty. Dopuszczają jednak możliwość błędów, które gracze pomogą zidentyfikować. Organizatorzy nie gwarantują, że wszystkie ewentualne błędy naprawią wstecznie, a gracze się na to zgadzają rozpoczynając grę w tym miesiącu.
 12. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu bez podawania przyczyn.